AGENDA

07.04.2022

Fraktionskonferenz

05.05.2022

Fraktionskonferenz

09.06.2022

Fraktionskonferenz

02.09.2022

Fraktionskonferenz

22.09.2022

Fraktionskonferenz

20.10.2022

Fraktionskonferenz

16.11.2022

Fraktionsversammlung

Die jährliche Fraktionsversammlung findet am Mittwoch, 16. November 2022 statt. 

24.11.2022

Fraktionskonferenz